تهران-وزرا-ک3-پ18-واحد7
info@Otaghtamiz.ir
09055000678-02188193138
تماس با ما

درباره ما

اتاق تمیز.کام در سـال 1389 و بـا هـدف انجـام پروژههـای اتاق تمیز تأسـیس گردید، هسـته اولیه شـرکت متشـکل از نیروهـای مسـتعد، جـوان و بـا تجربـه در صنعـت اتاق تمیز میباشـند. این شـرکت طـی سـالهای فعالیت خود بـا سختکوشـی و تلاش و همـکاری تنگاتنـگ با مشـتریان عالوه بر ارتقاء سـطح کیفی پروژهها توانسـته اسـت در تأمین نیازهـای پروژههـا نقـش مهمـی را ایفـا نمایـد. این شـرکت بـا بهرهگیـری از متخصصین اتـاق تمیـز در ایران سـعی بر آن دارد تـا در زمینههـای مختلـف ایـن صنعـت از جملـه طراحـی، سـاخت و اجـرا از بهتریـن روشهـا اسـتفاده کنـد. مدیـران ایـن مجموعـه همـواره بـرای دسـتیابی بـه محصـوالت و خدمـات بهتر در تلاش بوده اسـت، مشـتریان ما گـواه این گفته میباشـد. بـه نظـر مدیـران ایـن مجموعـه، کیفیت سـاخت و اجـرای پروژههـا، خدمات پـس از فروش، مشـتری مـداری و قیمـت مناسـب رمـز موفقیـت و مانـدگاری در بازار پـر رقابت کنونی اسـت.